Ochrana osobných údajov

Účel a obsah materiálu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek marikakyselova.cz našimi klienty a zájemci o naše služby.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak je s osobními údaji nakládáno.

3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Dále naše zpracování vašich osobních údajů zohledňuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Kliknutím na číslo výše uvedeného nařízení se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

  1. Identifikace Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

  2. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

  3. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

  4. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

  5. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

  6. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

__________________________________________________________________________

I. Identifikace Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Správcem osobních údajů je Marika Kyselová, IČ: 01348221, se sídlem Kytlická 780, 190 00 Praha (dále jen „Správce“), zapsaná v živnostenském rejstříku.

kontaktní e-mail: [email protected],

kontaktní telefon: +420 775 283 226

naše webové stránky: marikakyselova.cz

II. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách (Správce ), poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv. K získávání osobních údajů může docházet i při osobním kontaktu v rámci vedených lekcí, telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (např. SMS, komunikace prostřednictvím Skype, Facebook, Messenger, zoom.us, FACETIME, whatsapp).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednané zboží (např. pokud jej máme zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli) anebo poskytnout službu (např. pro domácí trénink jsou určité údaje nezbytné), na to vás vždy předem upozorníme. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá příslušný právní předpis.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ (například identifikační údaje) anebo může jít o tzv. zvláštní kategorii údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, fotografie z našich živých setkání, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí. Obrazové nebo zvukové záznamy z lekcí pořizujeme pouze s vašim předchozím svolením.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

V úvodu každé lekce se dotazujeme obecně na Váš stav k zjištění, zda je klient/ka schopen/schopna podstoupit danou lekci. Odpověď není vyžadována. Získaný údaj není nijak systematicky zaznamenáván.

III. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu, dodat vám vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, titul, e-mail, adresa.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, e-mail, případně adresa.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

  • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

  • Abychom vám mohli nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, budeme vám na základě vašeho výslovného požadavku zasílat pouze takovou nabídku. Pokud již nebudete chtít tyto nabídky dostávat, po vašem upozornění je přestaneme zasílat.

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Prozatím jsme neidentifikovali povinnost zpracovávat údaje na základě vašeho souhlasu.

IV. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další subjekty, které jsou v pozici zpracovatelů podle čl. 4 odst. 8 GDPR. Se zpracovateli máme uzavřeny písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Konkrétně se jedná o tyto společnosti:

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Celé zpracování osobních údajů, včetně částí prováděných zpracovateli a společným správcem, probíhá na území Evropské unie. Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo tento prostor.

V. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

Jako subjekty údajů můžete využít níže popsaná práva. Na obdržené požadavky budeme reagovat v GDPR stanovených lhůtách.

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

VI. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu [email protected], můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku V. 

Pro úplnost si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění dokumentu naleznete vždy na stránkách www.marika.kyselova.cz/gdpr. Dané znění je účinné od …7.1.2021………….